About UCC

បេសកកម្ម

Mission

ដើម្បីលើកកំពស់សហគមន៏កម្ពុជាតាមរយៈការចូលរួម និងការដឹកនាំក្នុងស្រុកដែលបង្កប់នូវតម្លៃវប្បធម៍ខ្មែរ។

To elevate the Cambodian community through local engagement and leadership that embodies Cambodian cultural values.

ចក្ខុវិស័យ

Vision

សហគមន៏កម្ពុជាដែលកំពុងរីកចម្រើន មានការរួមចំណែកដ៏មានតម្លៃធ្វើឱ្យសង្គមកាន់តែទូលំទូលាយ និងមនុស្សជំនាន់ក្រោយ។

A flourishing Cambodian community whose valuable contributions enrich the broader society and future generations.

ប្រវត្ដិសាស្រ្ត

History

UCC ផ្ដល់សេវាសង្គមប្រកបដោយសមត្ថភាពផ្នែកវប្បធម៍ដល់សហគមន៏កម្ពុជានៅទីក្រុងឡុងបុិច ដែលជាទីប្រជុំជននៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេស។ នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាជាង 300,000 នាក់បានធ្វើអន្ដោប្រវេសន៍ទៅសហរដ្ឋអាមេរិចក្នុងនាមជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជា។ ពីឆ្នាំ 1975-1979 ខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាង 2 លាននាក់ ខណៈដែលអ្នករស់រានមានជីវិតបានស៊ូទ្រាំនឹងទាសភាព ការធ្វើទារុណកម្ម ការអត់ឃ្លាន ការចាប់រំលោភ និងបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់សំខាន់ៗផ្សេងទៀត។ UCC ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1977 ដោយក្រុមជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាមួយក្រុមតូចដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មជនអន្ដោរប្រវេសន៍កម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៊ិច ដោយផ្ដល់ជំនួយផ្នែកលំនៅដ្ឋាន សេដ្ឋកិច្ច និងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក UCC បានបង្កើតទៅជាភ្នាក់ងារពហុសេវាកម្មដែលផ្ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍យុវជន ការអភិវឌ្ឍន៍កម្លាំងការងារ ការការពារក្រុមក្មេងទំនើង និងសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការផ្លាស់ប្លូររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកើនឡើង។ បច្ចុប្បន្ន បេសកម្មរបស់ UCC គឺលើកកម្ពស់សហគមន៍កម្ពុជា តាមរយៈការចូលរួម និងការដឹកនាំក្នុងស្រុក ដែលបង្កប់នូវតម្លៃវប្បធម៏កម្ពុជា។ UCC មានកម្មវិធីយុទ្ធសាស្រ្តចំនួនបួន៖ សមធម៏សុខភាព ការពង្រឹងយុវជន សមាហរណកម្មសហគមន៍ និងការដាក់បញ្ចូលសេដ្ឋកិច្ច៕

UCC provides culturally competent social services to the Cambodian community in Long Beach, home of Cambodia Town, the largest population of Cambodians in the nation. In the early 1980s, over 300,000 Cambodian refugees immigrated to the United States as survivors of the Cambodian Genocide. From 1975-1979, the Khmer Rouge killed over 2 million Cambodians, while survivors endured slavery, torture, starvation, rape, and other major traumatic experiences. UCC was established in 1977 by a small group of Cambodian refugees to integrate Cambodian immigrants into Long Beach by providing housing, economic, and benefit enrollment support. Since then, UCC has developed into a multi-service agency providing youth development, workforce development, gang prevention, and mental health services to address the changing needs of the growing Cambodian population. Currently, UCC’s mission is to elevate the Cambodian community through local engagement and leadership that embodies Cambodian cultural values. UCC has four strategic program areas: Health Equity, Youth Enrichment, Community Integration, and Economic Inclusion.

●  1960s – First settlement of Cambodian students in US
●  1969 – US secret bombings of Cambodia
●  1975 – Phnom Penh overtaken by Khmer Rouge – Marks the start of the Cambodian Genocide
●  1977 – UCC founded by Cambodian refugees
●  1979 – End of Khmer Rouge and Genocide
●  1975 – 1st wave of Cambodian Refugees
●  1981 – 2nd wave of Cambodian Refugees
●  1991 – UCC Plaza open

Leadership

Susana Sngiem

Executive Director

Margaret Tham

Program Manager


Sayon Syprasoeuth

Program Manager

Sereyrotha Dip

Program Manager


Sokuntheary Chheang

Administrator


Kanha Soun

Administrator


Mony Touch

Office Manager


Don Pin

Business Navigator

Frederick Sor

Business Navigator

Hunny Hach

Program Coordinator

Cathy Wilson

Youth Coordinator

Allen Keo

Youth Coach/Mentor

Bonim Ouk

COVID-19 Program Coordinator

Engly Tung

Health Navigator

Pearun Tieng

Community Health Worker

Sophea Chim

Community Health Worker

Chinda Oum

Community Health Woker

Chantha Ros

Community Ambassador Network (CAN) Worker

Kaiser Sina

Community Ambassador Network (CAN) Worker

Rathana So

Housing Counselor

Weston LaBar

Chair

Mark Fender

Vice Chair

Antonio Gaskin

Secretary

Chamroeun Ray Nuon

Treasurer

Nathaneil Brown

David Chhay

Nickol Ladd

Vic Nol

Sothida Tan

Lika You

Business Navigator Intern